شهدا ای پاک مردانی که بر  ساز عشق و جوانمردی نواختید و راه شهادت و دفاع از وطن و جانبازی را در پیش گرفتید،

ای عزیزانی که در مسیر سرشار از مشقت عشق و پاکی، قلبهای مهربان و خالص و همچون آینه تان مورد هدف خمپاره ها و تیرهای ظلم  قرار گرفت.

 روحتان شاد و یادتان گرامی و راهتان مستدام باد