ای سرداران عرصه شجاعت و شهامت و از خود گذشتگی، ای شهدای عزیز روحتان شاد و یادتان جاوید باد 

ای غیوران عرصه دفاع، خودباوری و دلاوری که در حق ما بازماندگان مهرورزیها و فداکاریها داشتید، در این مقطع از زمان نیز واسطه زیبا و نورانی و معنوی ما و خدای بزرگ شوید که از راه درست و مستقیم منحرف نشویم و کمک کنید که همواره ادامه دهنده راه سرشار از اصول انسانی و اخلاقی شما شویم.