بسم الله الرحمن الرحیم

شهدا:

ای سرو قامتان با عزت

و ای عزیزانی که اندیشه ای به بی کرانی آسمان و روحی به عظمت دریاها و اقیانوس ها داشتیبد

و ای بزرگان عرصه رأفت و عطوفت که قلبی به عمق زمین داشتید

روحتان شاد و و غریق رحمت خداوند و یادتان گرامی و مستدام باد