شهید

شهید ای عزیزی که در عرصه ایمان و معنویت و دفاع و خلوص و شجاعت و مقاومت به مادیات پشت کردی  و رو به جلو و سبکبال و خالص پرواز کردی به سوی کمال و حقیقت هستی.

 تو خود را از بند مادیات و دنیا رهایی دادی و با روحی وسیع و طاهر و سفید و عمیق و قوی و سبک، پرواز و اروج را معنا بخشیدی و مادیت و دنیا طلبی نتوانست بر تو غلبه کند.

 کاش ما نیز بتوانیم بعد از شما اندکی از خوبی های شما را ادامه دهیم و قدری از  روحیات ارزشمند وسخت کوشی و شجاعت شما را به ارث  ببریم و همراه با دیگر خوبی ­ها  برا ی ادامه زندگی از آنها بهره بریم.

کاش ما نیز همچون شما به دنیا بنگریم  و همچون شما چشم حقیقت بینمان به سمت واقعیت و اصل هستی باز باشد و دنیا طلبی افراطی، دیدگان ما را به سمت خداوند و به سمت ارزشها و خوبیها نبندد.

 کاش ما نیز اندکی از بینش شما را داشته باشیم برای بهتر دیدن و برای درست دیدن دنیا.

/ 1 نظر / 22 بازدید
سعید بالنگ

سلام حامد جان اجرت با شهدا [گل]